Original Article


Upregulated YTHDF1 associates with tumor immune microenvironment in head and neck squamous cell carcinomas

Yongsheng Huang, Jianwei Liao, Sangqing Wu, Yuchu Ye, Haicang Zeng, Faya Liang, Xinke Yin, Yuanling Jiang, Nengtai Ouyang, Ping Han, Xiaoming Huang

Download Citation