Original Article


Efficacy and safety of immune checkpoint inhibitors (ICIs) combined with antiangiogenic therapy for thymic epithelial tumors (TETs): a retrospective study

Jing Xiang, Jinfei Si, Yue Hao, Jingwen Wei, Wenxian Wang, Yelan Guan, Chunwei Xu, Zhengbo Song

Download Citation