Case Report


Corneal ulcer development due to sintilimab-anlotinib combination therapy-induced dry eye: a case report

Xiaolan Xiang, Waner Lin, Xiaoying Guan, Bingqian Zhou, Yuan Yuan, Diana Silva, Yan Wang

Download Citation