Review Article


Involvement of long non-coding RNA LOXL1-AS1 in the tumourigenesis and development of malignant tumours: a narrative review

Xinmeng Wang, Ruai Liu, Jinsong Li, Boyong Wang, Yaru Lin, Jiaji Zi, Min Yu, Yuanqian Pu, Wei Xiong

Download Citation