Original Article


Problems and countermeasures for surgical resection of primary pulmonary artery intimal sarcoma

Hideomi Ichinokawa, Kazuya Takamochi, Takuo Hayashi, Mariko Fukui, Aritoshi Hattori, Takeshi Matsunaga, Kenji Suzuki

Download Citation