Vol 12, No 2 (February 28, 2023): Translational Cancer Research

Original Article

Down-regulation of FBP1 in lung adenocarcinoma cells promotes proliferation and invasion through SLUG mediated epithelial mesenchymal transformation
Zhitian Wang, Tianyu He, Wang Lv, Jian Hu
Pyrotinib for HER2-positive metastatic breast cancer: a systematic review and meta-analysis
Wenyu Hu, Jixin Yang, Ze Zhang, Dongdong Xu, Nanlin Li
Prognostic and immunological role of alpha-L-fucosidase 2 (FUCA2) in hepatocellular carcinoma
Yuanhui Hu, Dongling Tang, Pingan Zhang
A five-gene expression signature of centromeric proteins with prognostic value in lung adenocarcinoma
Yangwei Wang, Jiaping Chen, Wangyang Meng, Rong Zhao, Wei Lin, Peiyuan Mei, Han Xiao, Yongde Liao
Knockdown of MEF2D inhibits the development and progression of B-cell acute lymphoblastic leukemia
Ning Chang, Jianhua Feng, Peiyun Liao, Yuxing Hu, Meifang Li, Yanjie He, Yuhua Li
Cytoreductive partial and radical nephrectomies provide equivalent oncologic outcomes in T1–2M1 renal cell carcinoma
Jihua Tian, Xing Zeng, Junyu Zhu, Wei Guan, Zhiquan Hu, Chunguang Yang
REGγ promotes mantle cell lymphoma cell apoptosis by downregulating NF-κB signaling
Xin-Xin Zeng, Wan-Wei Guo, Ju Shen, Yu-Ying Jiang, Shuang Liu, Xu-Hui Zhang
Extracellular matrix-based gene signature for predicting prognosis in colon cancer and immune microenvironment
Ruoyang Chai, Zhengjia Su, Yajie Zhao, Wei Liang
Leukoencephalopathy in children with acute lymphoblastic leukemia after chemotherapy: a retrospective monocenter study
Xiao Xiao, Si-Jia Chu, Ji-Hong Tang, Li-Ya Zhang, Bing-Bing Zhang
Biological effects of prostaglandin E2-EP4 antagonist (AAT-008) in murine colon cancer in vivo: enhancement of immune response to radiotherapy and potential as a radiosensitizer
Yoshihiko Manabe, Yutaka Takahashi, Chikao Sugie, Zhen Wang, Shohei Katsuki, Takuhito Kondo, Taro Murai, Masahiro Nakashima, Taiki Takaoka, Kazuhiko Ogawa, Yuta Shibamoto
Problems and countermeasures for surgical resection of primary pulmonary artery intimal sarcoma
Hideomi Ichinokawa, Kazuya Takamochi, Takuo Hayashi, Mariko Fukui, Aritoshi Hattori, Takeshi Matsunaga, Kenji Suzuki
Effects of p-cresol, a uremic toxin, on cancer cells
Xiaohong Chen, Fangfang Xiang, Xuesen Cao, Jianzhou Zou, Boheng Zhang, Xiaoqiang Ding
Effect of the hospital-community-family (HCF) nutritional management on patients with esophageal and head and neck cancers undergoing radiotherapy: a randomized control trial
Zijian Zhou, Ying Luo, Linrong Pang, Xin Zhou, Kaifeng Zheng, Xiaochun Cheng, Caihong Xu, Bin Yao, Taoqi Zhou, Jun Chen
Construction of a predictive model for breast cancer metastasis based on lncRNAs
Jing Chen, Chen Ling

Case Report

A diagnostic challenge of mysterious bone pain caused by tumor-induced osteomalacia with multiple tumors: a case report
Liang Han, Yu Wang, Yao Huang, Jiahui Yan, Tingting Li, Xin Ba, Weiji Lin, Ying Huang, Zhe Chen, Shenghao Tu, Kai Qin
Conservative treatment for residual lung congestion after left upper trisegmentectomy: a case report
Taichi Nagano, Naoki Haratake, Kyoto Matsudo, Asato Hashinokuchi, Kenji Watanabe, Shinkichi Takamori, Mikihiro Kohno, Naoko Miura, Tomoyoshi Takenaka, Tomoharu Yoshizumi
Successful treatment with osimertinib for nonmucinous bronchioloalveolar carcinoma with massive bronchorrhea and respiratory failure: a case report and literature review
Jin Tong, Dao-Xin Wang, Zhi-Yu Zhou, Wang Deng
Intracranial complete remissions in an aumolertinib-treated EGFR mutation-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) patient with symptomatic brain metastases and Eastern Cooperative Oncology Group performance status (ECOG PS) up to 4: a case report
Xiu Shan, Yuanhang Wu, Jiwei Liu
Long-term survival of patients with intracranial metastases from thyroid cancer presenting with seizures: a case report and literature review
Jiahao Meng, Zeya Yan, Wei Cheng, Zilan Wang, Zhouqing Chen, Wanchun You, Zhong Wang