Original Article


Eleven inflammation-related genes risk signature model predicts prognosis of patients with breast cancer

Huanhuan Hu, Shenglong Yuan, Yuqi Fu, Huixin Li, Shuyue Xiao, Zhen Gong, Shanliang Zhong

Download Citation