Vol 5, No 6 (December 29, 2016): Translational Cancer Research (Focused Issue: p53 Biology and Cancer)

Editorial

p53 in cancer: ready for therapeutic targeting?
Michael J. Duffy, Naoise C. Synnott, John Crown
The p53 family in hepatocellular carcinoma
Claudia Kunst, Marika Haderer, Sebastian Heckel, Sophie Schlosser, Martina Müller

Original Article

Distinct metabolic changes in human lung cancer cells with differential radiation sensitivities
Cheng-Ying Shen, Ching-Hua Kuo, San-Yuan Wang, Wei-Qing Yang, Chun-Ting Kuo, Yufeng J. Tseng, Mong-Hsun Tsai
The MMP-7-181A/G gene polymorphism is a prognostic indicator in patients with gastric cancer
Xiu-Yu Cai, Jian-Gui Guo, Xiao-Ming Shen, Jun Dong, Wei-Han Hu, Gui-Fang Guo, Xiang-Zi He, Liang-Ping Xia, Pei-Li Hu, Hui-Juan Qiu, Shou-Sheng Liu, Yi-Xin Zhou, Yu-Ming Rong, Wei Wang, Ni Dai, Wen-Qi Jiang, Bei Zhang
Reduction in albumin binding function following liver resection in patients with and without cirrhosis
Penglei Ge, Wenjun Liao, Huayu Yang, Jingfen Lu, Wei Xu, Dandan Hu, Shunda Du, Haifeng Xu, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Jiefu Huang, Yilei Mao
Total laparoscopic pancreaticoduodenectomy: a retrospective study of 27 cases treated in a single institution
Hong Li, Jie Zhu, Bin Zhang, Gencong Li, Xinhua Zhou, Dansong Yu, Baiwen Chen, Dongjian Yin, Siming Zheng, Haixiang Mao
Apollon overexpression promotes cell motility of gliomas, and predicts patients’ poor prognosis
Jian Jiang, Suhua Sun, Weijie Wang, Dazhao Fang, Lianshu Ding, Xiaoyang Sun
Programmed death 1 induces cell chemoresistance to 5-fluorouracil in gastric cancer cell lines
Ning Liu, Jing Lv, Weiwei Qi, Libin Sun, Jing Guo, Shufen Zhao, Wensheng Qiu, Jun Liang
Thymic neuroendocrine tumors: an analysis of 18 cases and a literature review
Hong-Bing Wang, Yu Yang, Xing-Wen Fan, Yin Xu, Jiang Long, Kai-Liang Wu
Characterization and prognostic implications of significant blood loss during intracranial meningioma surgery
Shih-Yuan Hsu, Yu-Hua Huang
STAT3 signaling pathway regulates glioma stem cells induced host macrophage malignance
Lei Hong, Jiawei Ma, Hanting Zhu, Honghua Cai, Jun Dong, Ming Li, Qiang Huang, Aidong Wang
miR-542-3p suppresses colorectal cancer progression through targeting survivin
Chunxiang Ye, Guanjun Yue, Zhanlong Shen, Bo Wang, Yang Yang, Tao Li, Shuqiang Mao, Kewei Jiang, Yingjiang Ye, Shan Wang
Promoter methylation of p16 and DAPK genes in brushing, blood, and tissue samples from patients with nasopharyngeal carcinoma: a systematic meta-analysis
Lifeng Xiao, Li Jiang, Qi Hu, Yuru Li
Low frequency ultrasound combined with baicalein can reduced the invasive capacity of breast cancer cells by down regulating the expression of MMP-2, MMP-9, and u-PA
Qian Xi, Hang Qi, Yuan Li, Yan Xi, Lei Zhang

Disclosure:

The focused issue “p53 Biology and Cancer” was commissioned by the editorial office, Translational Cancer Research without any sponsorship or funding. Zhi-Min Yuan served as the unpaid Guest Editor for the focused issue.