Vol 12, No 5 (May 31, 2023): Translational Cancer Research

Original Article

Prognostic significance of carboxypeptidase Q and its methylation in glioblastoma
Qiaodan Liu, Rong Wang, Zizi Li, Yingpeng Peng, Wanling Qin, Xiao-Mou Peng, Zhi-Gang Liu
Clinical outcomes of hepatocellular carcinoma patients after hepatectomy treated with TACE in combination with sorafenib: a propensity score matched analysis
Yujie Li, Ruichen Zhao, Xiao Li
Identification and validation of a glycolysis-related gene signature for predicting metastasis and survival rate in patients with thyroid cancer
Bo Wang, Yongqian Zhu, Xiang Zhang, Zijie Wang
Identification of key genes in HER2-positive breast cancer with brain metastasis via bioinformatics methods
Ziguo Yang, Rencheng Sun, Gengbao Qu, Feng Wang, Ziyi Yin, Tie Zhang, Pilin Wang, Shaoxiang Li, Shuye Lin
Surgical resection of primary tumors improves survival in patients with lung metastases: a population-based SEER analysis
Tianyu Liu, Xiaolong Lv, Lei Yang, Zelin Yang, Chenhao Jia, Huanwen Chen
A novel prognostic biomarker: GINS3 is correlated with methylation and immune escape in liver hepatocellular carcinoma
Tianqi Lai, Tianqi Peng, Jinying Li, Yuchuan Jiang, Kangshou Liu, Wei Yu, Nan Yao, Youzhu Hu, Mingrong Cao, Junjie Liang
Prognostic model construction and immune microenvironment analysis of esophageal cancer based on gene expression data and microRNA target genes
Bingbing Gu, Shuai Zhang, Zhe Fan, Jiajing Che, Shuting Li, Yunfei Li, Keyu Pan, Jiali Lv, Cheng Wang, Tao Zhang, Jialin Wang
Cuproptosis-related lncRNAs forecast the prognosis of acute myeloid leukemia
Tong Zhang, Danying Liao, Yu Hu
Identification and validation of an epithelial-mesenchymal transition-related lncRNA pairs prognostic model for gastric cancer
Wanting Song, Jialin Zhu, Chenyan Li, Shiqiao Peng, Mingjun Sun, Yiling Li, Xuren Sun
Identification of immune-related genes and patient selection for hepatocellular carcinoma immunotherapy
Zhen-Dong Chen, Jia-Yuan Luo, Yu-Ping Ye, Yi-Wu Dang
Use of machine learning with two-dimensional synthetic mammography for axillary lymph node metastasis prediction in breast cancer: a preliminary study
Takafumi Haraguchi, Yuka Goto, Yuko Furuya, Mariko Takishita Nagai, Yoshihide Kanemaki, Koichiro Tsugawa, Yasuyuki Kobayashi
Prognostic value of prior malignancy history in stage I differentiated thyroid cancer: a SEER-based study
Yanfang Wang, Shiying Li, Fang Xu, Qing Hao
Construction of diagnostic and prognostic models based on gene signatures of nasopharyngeal carcinoma by machine learning methods
Yiren Wang, Yongcheng He, Xiaodong Duan, Haowen Pang, Ping Zhou
Integrated analysis of single-cell and bulk transcriptome identifies a signature based on NK cell marker genes to predict prognosis and therapeutic response in clear cell renal cell carcinoma
Ke Wang, Mingyang Yu, Zhouzhou Zhang, Rong Yin, Qifeng Chen, Xuezhi Zhao, Hongqi Yu
LINC00638/hsa-miR-29b-3p axis-mediated high expression of CDCA4 correlates with tumor immune infiltration and hepatocellular carcinoma progression
Bo Wang, Liang Chen, Qun Li, Jiankun Zhou, Wen Jin
Identifying the risk factors and developing a predictive model for postoperative pelvic floor dysfunction in cervical cancer patients
Yuan-Yuan Liu, Wen-Hui Zhu, Wei Li, Xia Hao, Wei Zheng, Qiong Shen
Clinicopathological and prognosis significance of RIPK1 in patients with cervical squamous cell carcinoma: a retrospective cohort study
Suyang Guo, Wenqi Bai, Xianhua Gu, Yuzhi Li, Bo Yang, Shanshan Ma, Qingsong Zhang, Junjun Shao, Wei Guo