Vol 13, No 5 (May 31, 2024): Translational Cancer Research

Original Article

Identification of PRODH as a mitochondria- and angiogenesis-related biomarker for lung adenocarcinoma
Xinran Xi, Meng Zhang, Yonghua Li, Xianghai Wang
A novel angiogenesis-associated risk score predicts prognosis and characterizes the tumor microenvironment in colon cancer
Xin Li, Yiqiao Deng, Zhiyu Li, Hong Zhao
Systematic proteomics analysis revealed different expression of laminin interaction proteins in breast cancer: lower in luminal subtype and higher in claudin-low subtype
Xiu-Li Gao, Ting Pan, Wen-Bo Duan, Wen-Bin Zhu, Li-Kun Liu, Yun-Long Liu, Li-Ling Yue
Molecular mechanism of RBM14-mediated promotion of proliferation, migration, and invasion in osteosarcoma
Sijian Lin, Jiachao Xiong, Faxin Zhou, Jimin Fu, Hao Luo, Zongmiao Wan, Jun Luo, Kai Cao
APOA1 mRNA and serum APOA1 protein as diagnostic and prognostic biomarkers in gastric cancer
Fangfei Li, Mei Han, Xiaoyun Gao, Xuan Du, Chunmeng Jiang
Characteristics of lung cancer screening eligible population in the US and prediction of the eligibility with simplified criteria
Marvin Okon, Joel Williams, Khoa Truong, Qingzhao Yu, Sarah Griffin, Lu Zhang
Apigenin suppresses the low oxaliplatin-induced epithelial-mesenchymal transition in oral squamous cell carcinoma cells via LINC00857
Chao Pei, Jianxing Zhang, Jiayu Li, Dan Zhou
Unveiling the role of HACE1 in cervical cancer: implications for human papillomavirus infection and prognosis
Siyang Xiang, Mingqiong Wang, Qinke Li, Zhu Yang
Comprehensive proteomic profiling of lung adenocarcinoma: development and validation of an innovative prognostic model
Xiaofei Yu, Lei Zheng, Zehai Xia, Yanling Xu, Xihui Shen, Yihui Huang, Yifan Dai
Tumour mutation burden and infiltrating immune cell subtypes influenced the breast cancer prognosis
Jinze Li, Hongbo Liu, Mengxue Han, Hanxu Jiang, Jiankun He, Jiaxian Miao, Yueping Liu
Integrated bioinformatics investigation of adenylyl cyclase family co-expression network in bladder cancer followed by preliminary validation of member 2 (ADCY2) in tumorigenesis and prognosis
Haojue Wang, Weihan Luo, Jin Ji, Min Qu, Shaoqin Jiang, Jili Zhang, Zenghui Zhou, Weijie Chen, Xinwen Nian, Wenhui Zhang, Yan Wang
The efficacy of subsequent therapy after failure of anti-PD-1 antibody in metastatic renal cell carcinoma
Yu Zhou, Baozhen Ma, Quanli Gao, Lingdi Zhao
Expression of copper metabolism-related genes is associated with the tumor immune microenvironment and predicts the prognosis of hepatocellular carcinoma
Lingwang Kong, Miao Liu, Hang Yang, Ping Yan, Yunhai Luo, Song Xiang, Zuotian Huang, Ai Shen
Propofol regulates the progression of hepatocellular carcinoma via the POLR2L/TGF-β signaling pathway
Jiaying Chen, Jing Xu, Lei Li, Yawei Yuan, Jun Jiang, Yuming Sun
Expression and prognostic significance of microsomal triglyceride transfer protein in brain tumors: a retrospective cohort study
Soo Min Son, Hye Sun Lee, Jeongsu Kim, Ryuk Jun Kwon
Lanatoside C induces ferroptosis in non-small cell lung cancer in vivo and in vitro by regulating SLC7A11/GPX4 signaling pathway
Yaozong Xia, Teng Liu, Shihua Deng, Li Li, Jin Li, Feng Zhang, Shuang He, Wei Yuan, Dongming Wu, Ying Xu
Association between the serum uric acid levels and prostate cancer: evidence from National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999–2010
Wei Yan, Peng Xiang, Dan Liu, Yupeng Zheng, Hao Ping
Transarterial chemoembolization (TACE)-hepatic arterial infusion chemotherapy (HAIC) combined with PD-1 inhibitors plus lenvatinib as a preoperative conversion therapy for nonmetastatic advanced hepatocellular carcinoma: a single center experience
Wenchao Zhao, Che Liu, Yintao Wu, Zhiyuan Yao, Qi Dou, Wenping Li, Xiangfei Zhao, Nianxin Xia
Clinical significances of several fibrotic markers for prognosis in hepatocellular carcinoma patients who underwent hepatectomy
Atsushi Nanashima, Masahide Hiyoshi, Naoya Imamura, Takeomi Hamada, Yuki Tsuchimochi, Ikko Shimizu, Takahiro Ochiai, Kenji Nagata, Satoru Hasuike, Kenichi Nakamura, Hisayoshi Iwakiri, Hiroshi Kawakami
The impact of the location, incidence and distribution of lung metastases in primary colorectal and renal cell cancer patients on prognosis: a retrospective observational study
Melissa Wieloch, Sameer Hammoudeh, Sebastian Stange, Karoly Orban, Zsolt Sziklavari
Establishment and validation of a prognostic scoring model based on disulfidptosis-related long non-coding RNAs in stomach adenocarcinoma
Weiming Xing, Shikai Xu, Hao Zhang
Molecular, biological characterization and drug sensitivity of chidamide-resistant MCF7 cells
Liya Dai, Chen Zhang, Wenwen Gao, Jie Pan, Sijia Huang, Yingtian Zhang, Yaping Cheng, Yanjie Wang, Jialong Tao, Hui Wang, Zhengyang Feng, Cunjin Su, Yusong Zhang
CD112 is an epithelial-to-mesenchymal transition-related and immunological biomarker in pan-cancer
Haotian Zhang, Jing Lu, Qingyu Dong, Guihua Wang, Xudong Wang
The analysis of the efficacy and safety of stereotactic body radiotherapy with sequential immune checkpoint inhibitors in the management of oligoprogressive advanced non-small cell lung cancer
Xixi Ying, Guangxian You, Rongjun Shao
Construction of a prognostic score model for breast cancer based on multi-omics analysis of study on bone metastasis
Hailong Ren, Xing Shen, Mingyun Xie, Xia Guo
Up-regulation of NCAPG mediated by E2F1 facilitates the progression of osteosarcoma through the Wnt/β-catenin signaling pathway
Gan Luo, Haiyang Cheng, Jigeng Fan, Tianwei Sun
Efficacy and safety of anlotinib in combination with immune checkpoint inhibitors or not as advanced non-small cell lung cancer treatment: a systematic review and network meta-analysis
Zhengyu Wu, Peng Zhou, Yanan Zhao, Junping Wang, Shan Gao
Comparison of transbronchial biopsy techniques using needle and forceps biopsies in lung cancer for molecular diagnostics: a prospective, randomized crossover trial
Florian Sticht, Maximilian Valentin Malfertheiner, Clemens Wiest, Christian Schulz, Christoph Fisser, Andreas Mamilos
Construction and analysis of a reliable five-gene prognostic signature for colon adenocarcinoma associated with the wild-type allelic state of the COL6A6 gene
Qun Liu, Xiaohua Zhang, Yan Song, Junli Si, Zhaoshui Li, Quanjiang Dong
A novel lactylation-related gene signature for effectively distinguishing and predicting the prognosis of ovarian cancer
Lei Yu, Chunxia Jing, Sulian Zhuang, Liwei Ji, Li Jiang
Distribution characteristics and prognosis of tumor-infiltrating lymphocytes in the brain metastases of small cell lung cancer: a retrospective cohort study
Hesheng Qian, Jingdan Pang, Chang Wan, Xinkuan Mei, Jinhua Liao, Bin Wang, Michael T. Milano, Rafal Suwinski, Alessandro Inno, Yingying Du
RPN1: a pan-cancer biomarker and disulfidptosis regulator
Xing Wang, Hong-Quan Zhu, Shi-Ming Lin, Bao-Ying Xia, Bo Xu

Brief Report

Type I interferon signaling promotes radioresistance in head and neck cancer
Joseph Zenga, Musaddiq J. Awan, Anne Frei, Becky Massey, Jennifer Bruening, Monica Shukla, Guru Prasad Sharma, Aditya Shreenivas, Stuart J. Wong, Michael T. Zimmermann, Angela J. Mathison, Heather A. Himburg

Review Article

Digital pathology, deep learning, and cancer: a narrative review
Darnell K. Adrian Williams Jr, Gillian Graifman, Nowair Hussain, Maytal Amiel, Priscilla Tran, Arjun Reddy, Ali Haider, Bali Kumar Kavitesh, Austin Li, Leael Alishahian, Nichelle Perera, Corey Efros, Myoungmee Babu, Mathew Tharakan, Mill Etienne, Benson A. Babu